Kuvendi Komunal në Klinë nesër me seancën e radhës, ky është rendi i ditës

Kuvendi Komunal në Klinë, nesër (e martë) nga ora 10:00 mbanë seancën e XI-të të rregullt të punës për vitin 2022.

Për këtë seancë propozohet ky:

RENDI I DITËS:

1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-listës së përgjithshme të pronave të cilat
parashihen të jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2023,
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-listës së veçantë të pronave të cilat parashihen të
jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2023,
6. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së kuvendit dhe kalendari i mbajtjes së
mbledhjeve për vitin 2023,
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për zëvendësimin e anëtarit në Komitetin për
Komunitete,
01Nr.
Klinë, me 2
8. Shqyrtimi i raportit të punës së KKSB-së për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2022,
9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-listës për themelimin e komiteteve konsultative,
Komiteti për Çështje Emergjente,
• Komitetin për Bujqësi, Zhviim Rural dhe Mbrojtje të Mjedisit,
10. Raportimi i kryetarit të komunës për rrjedhat e qeverisjes, të arriturat, vështirësitë
dhe investimet kapitale, në gjashtëmujorin e dytë 2022
11. Pyetje dhe përgjigjeje.