NJOFTIM NGA DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL NË KLINË

Ftojm fermerët e interesuar pēr të aplikuar nẽ projektin e ngritjes se serave nẽ siperfaqe prej 100 m* dhe 32 m²

Fton fermerët e interesuar pēr të aplikuar nẽ projektin e ngritjes se serave nẽ siperfaqe prej 100 m* dhe 32 m²
THIRRJE PUBLIKE
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në kētë projekt do të kontribuoj: A Me 70 % tẽ kostos se seres,ndërsa fermeri me 30 %; dhe
Dhënien e këshillave profesionale, përmes eksperteve të saj.

Kriteret e konkurrimit:
2. Te posedoj sipërfaqe të mjaftueshme të tokës pěr vendosjen e serës. Toka duhet të jetë në emër te
1. Fermeri duhet të jetë banor i Komunës se Klinës;
aplikuesit apo ndonjěrit nga familjaret e ngushtë apo të këtë kontratë të vërtetuar nga noteri per
shfytēzimin e saj;

3. Te kẽtë mundësi ujitje (posedon bunar);
5. Perparësi do të kenë fermerët nga zonat rural dhe ata të cilët nuk kanë pěrfituar para vitit 2023 nga projektet ngritjet e serave.
4. Te jetë i gatshëm që të marrë pjesë me 30 % të mjeteve financiare në koston e serës;

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 1. Kērkesa e plotesuar nga fermeri, e cila merret në zyrên pritčse në hyrje të objektit të komunēs;
2. Fleta poseduese; 3. Kopja e certifikatës se NIF-it;
4. Certifikata e vendbanimit; 5.Certifikata e bashkësisë familjare;
6. Kopja e letërnjoftimi
Afati i aplikimit, është nga data 21.03.2024, deri me dt. 02.04.2024. Dorčzimi i dokumentacionit bêhet nẽ zyrên pritěse në hyrje të objektit të komunēs
Dokumentet e pa kompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të shqyrtohen.