Njoftim me rëndësi për ata që kanë aplikuar në Policinë e Kosovës

Policia e Kosovës njofton për fazën e testimit psikologjik dhe kontrollimit mjekësorë sipas konkursit për zyrtar policorë.

Policia thekson se vetëm kandidatët që përfundojnë me sukses testimin psikologjik do të informohen të njëjtën ditë nga zyrtari përgjegjës për datën dhe kohën e mbajtjes së kontrollimit mjekësorë.

Për më shumë informata rreth mbajtjes së testimit, shihni postimin më poshtë:

NJOFTIM – OBAVEŠTENJE

Data e publikimit 27.12.2022

NJOFTIM: Faza e testimit psikologjik dhe kontrollimit mjekësore sipas konkursit për zyrtar policor me numër reference 01/0847 te datës 27.10.2021.

Kandidatët nga lista e publikuar duhet të paraqiten me kohë në vendin ku është paraparë mbajtja e testit psikologjik dhe kontrollimit mjekësore.
Testi Psikologjik vazhdon sipas orarit në listën e bashkangjitur.
Kandidatët e ftuar për test psikologjik duhet të paraqiten me datën e caktuar në orar nga ora 08:00 në SHSKUK ( Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës), në objektin e Mjekësisë Sportive ( hyrja nga Spitali Amerikan ), ndërsa për kandidatët që e kalojnë me sukses fazën e testit psikologjik, ekzaminimi mjekësor është në po të njëjtin vend, pasi që paraprakisht të kenë dhënë analizat laboratorike në Klinikën e Biokimisë (objekti i Qendrës Emergjente).

Kandidatët me vete duhet të kenë:
• Letërnjoftimin ose pasaportën valide
• Një laps kimik.

Vetëm kandidatët që përfundojnë me sukses testimin psikologjik do të informohen të njëjtën ditë nga zyrtari përgjegjës për datën dhe kohën e mbajtjes së kontrollimit mjekësorë.

Vëmendje:
Në bazë të Ligjit për Policinë, kreu V, neni 44, Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, kreu II, neni 8, Ligji për Barazi Gjinore nr. 05/L-020, neni 5 dhe 6, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi nr. 05/L-021, neni 7, Udhëzimin Administrativ 01/2021 mbi Marrëdhënien e Punës në Policinë e Kosovës, kapitulli III neni 8, neni 9 pika 1 dhe 2, dhe Vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm datë:27/10/2021 me nr ref: 01/0847, Policia e Kosovës ka hapur konkursin për zyrtar policor.

Duke u bazuar në vendimin e datës 27/10/2021 me nr ref: 01/0847 për zbatimin e masave të veçanta të përkohshme afirmative, Policia e Kosovës do të ndërmerr masa të veçanta të përkohshme me qëllim të garantimit të të drejtave të barabarta gjinore, promovimit të barazisë gjinore dhe me qëllim të rritjes së përfaqësimit të zyrtareve policore gra në Policinë e Kosovës.
Masat e veçanta që do të ndërmerr Policia e Kosovës do të zbatohen në procedurën e rekrutimit dhe punësimit në Policinë e Kosovës, në mënyrë që gjatë procesit të rekrutimit të zyrtarëve policorë nga të gjithë ata kandidatë që do të plotësojnë kushtet dhe kalojnë pragun e kalueshmërisë 70% përparësi do të këtë gjinia femërore.

Datum objavljivanja 27.12.2022

OBAVEŠTENJE: Faza psihološkog testiranja i lekarskog pregleda po konkursu za policijskog službenika broj. ref. 01/0847 dt. 28.10.2021.

Kandidati iz objavljene liste treba da se pojave na vreme i mesto gde je predvidjeno da se održi psihološko testiranje i lekarski pregled.
Psihološko testiranje se nastavlja prema redosledu u priloženoj listi.
Pozvani kandidati za psihološko testiranje treba da se pojave na odredjeni datum u rasporedu u 08:00 časova u KUKBS ( Kosovskoj Univerzitetskoj Kliničko Bolničkoj Službi. u objektu Sportske Medicine ( ulaz od Američke Bolnice) , dok kandidati koji uspešno polože fazu psihološkog testiranja, lekarski pregled je na istom mestu, nakon što su prethodno dali laboratorijske analize u Klinici Biohemije (objekat Emergentnog Centra).

Kandidati sa sobom treba da imaju:

• Validnu ličnu kartu ili pasoš
• Jednu hemijsku olovku.

Samo kandidati koji uspešno završe psihološko testiranje, će biti obavešteni istog dana od odgovornog službenika o datumu i vremenu održavanja lekarskog pregleda.

Pažnja:
Na osnovu Zakona o Policiji, poglavlje V, član 44, Zakona o Radu Br. 03/L-212, poglavlje II, član 8, Zakon o Rodnoj Ravnopravnosti br. 05/L-020, član 5 i 6, Zakon o Zaštiti od Diskriminacije br. 05/L-021, član 7, Administrativno Uputstvo 01/2021 o Radnom Odnosu u Policiji Kosova, poglavlje III član 8, član 9 tačka 1 i 2 i Odluke Generalnog Direktora dana: 27/10/2021 sa br. ref: 01/0847, Policija Kosova je otvorila konkurs za policijske službenike.

Na osnovu odluke dana: 27/10/2021 sa br. ref: 01/0847 o sprovodjenju posebnih privremenih afirmativnih mera, Policija Kosova će preduzeti posebne privremene mere u cilju garantovanja ravnopravnih rodnih prava, promovisanju rodne ravnopravnosti i u cilju povećavanja zastupljenosti žena policijskih službenika u Policiji Kosova.

Posebne mere koje će preduzeti Policija Kosova, sprovest će se u proceduri regrutovanja i zapošljavanja u Policiji Kosova, tako da tokom procesa regrutovanja policijskih službenika, od svih onih kandidata koji će ispuniti uslove i preći prag od 70%, prednost će imati ženski pol.

SHARE