Të premtën Kuvendi Komunal i Klinës me Seancën e XI-të të rregullt për vitin 2023

Më 22.12.2023 (e Premte), në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës në orën 10:00 mbahet seanca e XI-të e rregullt të punës së kuvendit për vitin 2023.
Për këtë seancë propozohet ky:
RENDI I DITËS:
1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
4.
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së kuvendit dhe kalendarit për
mbajtje të mbledhjeve për vitin 2024,
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-listës së përgjithshme të pronave të cilat
parashihen të jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2024 (ref. ekz),
6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-listës së veçantë të pronave të parashihen të
jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2024 (ref.ekz),
7. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-strategjisë për zhvillim ekonomik, lokal për
Komunën e Klinës 2024-2029 (ref.drejt.fin.),
8. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së ekzekutivit për vitin 2024 (ref.
ekz),
9. Shqyrtimi dhe miratimi i planifikimit të prokurimit për vitin 2024 (ref. z.
prokurimit),
10. Shqyrtimi i raportit të punës së KKSB-së për vitin 2023 (ref. nga KKSB),
11. Shqyrtimi i raportit të Komitetit për Komunitete për vitin 2023 (ref. nga K.
Komunitete),
12. Shqyrtimi i propozimit për falje të qirasë komunale sipas propozimit të Drejtorisë
për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim (ref. drejt. fin),
13. Raportim i kryetarit të komunës për rrjedhat e qeverisjes, të arriturat, vështirësitë
dhe investimet kapitale në gjashtëmujorin e dytë 2023,
14. Pyetje dhe përgjigjeje.