Smith tregon datën më të përshtatshme për nisjen e gjykimit ndaj Thaçit dhe të tjerëve

Në konferencën për ecurinë e çështjes ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, kryetari i trupit gjykues, Charles L Smith ka thënë se trupi gjykues mbetet i bindur që data 1 mars 2023 është data më e përshtatshme për të filluar gjykimin.

Në këtë drejtim, trupi gjykues ka kërkuar nga ZPS që t’i dorëzojë panelit listën e 12 dëshmitarëve të parë të cilët do të dëgjohen gjatë dy javëve të para apo gjatë tre javëve të para në qoftë se numri është më i madh, brenda datës 1 shkurt 2023 në ora 16:00.

“ZPS duhet të paraqesë emrin apo pseudonimin e tyre, radhën e paraqitjes, deklaratat e mëparshme apo transkriptet e dëshmisë së tyre, nëse dëshmitarët që ZPS do të paraqesë do të japin dëshminë gojore pjesërisht apo tërësisht, dhe nëse ZPS dëshiron të paraqesë dëshmitë e tyre dhe transkriptin e provave në bazë të rregullës 154, çështjet, faktet dhe rrethanat mbi të cilat do të merren në pyetje, kohën për pyetjet kryesore, dokumentet për provat materiale që ZPS pretendon të përdorë me secilin prej dëshmitarëve sipas numrit rendor dhe masat mbrojtëse të urdhëruara për dëshmitarët”, ka thënë gjykatësi Smith.

Po ashtu, më datë 17 shkurt 2023 në ora 16:00, palët mbrojtëse dhe mbrojtja e viktimave janë urdhëruar që të njoftojnë trupin gjykues dhe pjesëmarrësit e tjerë lidhur me dëshmitarët e ZPS, nëse dëshirojnë t’u bëjnë pyetje dëshmitarëve.

Ai më tutje ka thënë që nëse ata dëshirojnë të bëjnë pyetje, duhet të njoftojnë sa kohë do të zgjasë, nëse kundërshtojnë pranimin e dëshmisë së dëshmitarit në bazë të rregullës 154 dhe arsyet pse e kundërshtojnë këtë, nëse kundërshtojnë pranimin e ndonjë prej dokumenteve apo të tërë dokumenteve që propozon ZPS të shfrytëzoj me atë dëshmitar dhe arsyet se përse bëhet ky kundërshtim.

“Ekipet e mbrojtjes duhet të konsultohen njëra me tjetrën për natyrën dhe fushëveprimin e kundër-pyetjeve me qëllim që të mos kenë pyetje të përsëritura”, ka shtuar kryetari i trupit gjykues.

Edhe mbrojtja e viktimave është obliguar që të njoftojë trupin gjykues dhe pjesëmarrësit për dëshmitarët që dëshiron të marr në kundër-pyetje duke dhënë një përshkrim të përgjithshëm të çështjeve dhe të fushës së dëshmisë mbi të cilën mund të bëjnë pyetje.

Trupi gjykues ka thënë se pala paraqitëse ka përgjegjësinë për të bërë të mundur përfundimin e dëshmisë së dëshmitarit dhe të ketë gjithmonë një dëshmitar tjetër të gatshëm nëse një dëshmitar i propozuar nuk është i gatshëm të japë dëshminë në kohën e duhur apo nëse nuk ka kundër-pyetje, apo ato përfundojnë më shpejtë, me qëllim që të mos ketë vonesë të procesit penal.

Sa i përket urdhrit mbi gjuhën e punës, trupi gjykues ka thënë se në përputhje me paragrafin 8.3 gjuha angleze do të jetë gjuha e punës dhe se palët dhe pjesëmarrësit duhet të zbatojnë udhëzimet e vendimit të gjykatësit të procedurës paraprake lidhur me gjuhën e punës të datës 11 nëntor 2020.

Ndërsa lidhur me zhvillimin e gjykimit, ai është shprehur se aktualisht është një projekt – urdhër i cili është në përfundim e sipër dhe në përputhje me rregullën 116 paragrafin 3, projekt-urdhri për zhvillimin e gjykimit do tu shpërndahet palëve për ta shqyrtuar dhe për të bërë parashtrime sapo ta përfundojë trupi gjykues.

Palët dhe mbrojtja e viktimave janë ftuat që të bëjnë parashtrimet e tyre lidhur me këtë projekt-urdhër deri më datën 13 janar 2023 në ora 16:00.

Tutje, deri më datën 8 shkurt 2023 në ora 16:00, ZPS është ftuar që të paraqesë nëse dëshiron një mocion për dëshmi jo gojore që kanë të bëjnë me: provat materiale apo listën e provave të cilat dëshiron të shfrytëzoj me 40 dëshmitarët e parë, materiale apo prova që ZPS konsideron që janë të rëndësishëm për të paraqitur në mënyrë më efektive argumentet e saj.

Gjykatësi Smith ka theksuar që ZPS nuk është e detyruar të bëj një gjë të tillë por mund ta bëj nëse në përputhje me rregullat mendon që kjo do të shkurtojë kohën në sallë.

Lidhur me këtë pala mbrojtëse do të ketë mundësi që të përgjigjet brenda 22 shkurtit 2023 në ora 16:00.

Gjithashtu, trupi gjykues ka urdhëruar ZPS-në që më 13 janar 2023, të dorëzojë parashtrime lidhur me propozimin e trupit gjykues për të urdhëruar heqjen e të gjitha redaktimeve në aktakuzë brenda datës 30 janar 2023, dhe ti nxjerrë mbrojtjes identitetin dhe materialet e paredaktuara, prova qe kanë të bëjnë me 40 dëshmitarët e parë.