Kuvendi Komunal i Klinës të premtën me Seancën e VI – të të rregullt

Kuvendi I Komunës së Klinës do ta mbajë seancën e VI-të të rregullt të punës për vitin 2024.

Seanca mbahet më 28.06.2024 (e Premte), në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës dhe fillon në orën 10:00.

Ky është rendi i ditës:

Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë: 30.05.2024,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit pēr Politik dhe Financa,
4.Shqyrtimi i raportit nga procesi i konsultimit publik pēr draft-kornizës afatmesme buxhetore 2025-2027 (Ref grupi punues),
5. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-kornizës afatmesme buxhetore 2025-2027 (Ref. drejt. Fin.),
6.Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit per transfer te mjeteve brenda kategorisë ekonomike shpenzimet kapitale (Ref. drejt.Fin.), 7. Shqyrtimi i raportit nga procesi i organizimit tê konsultimit publik pēr draft- strategjinë komunale për mbrojtje nga dhuna në familje 2024-2027 (Ref. nga grupi punues),
8. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-strategjisë komunale për mbrojtje nga dhuna ne familje 2024-2027 dhe plani i veprimit per mbrojtje nga dhuna ne familje 2024- 2026, (Ref. nga grupi punues),
9. Shqyrtimi i raportit nga procesi i konsultimit publik pěr planin lokal të veprimit pěr barazi gjinore 2024-2026 (Ref. nga grupi punues),
10. Shqyrtimi dhe miratimi i planit lokal të veprimit për barazi gjinore 2024-2026 (Ref. grupi punues),
11. Shqyrtimi i raportit të KKSB-së për gjashtëmujorin e parë 2024 (Ref. nga KKSB),
12. Informatë mbi menaxhimin e mbeturinave në territorin e Komunës së Klinës (Ref. DSHPE),
13. Raportim i Kryetarit te Komunës per situatën ekonomike-financiare dhe zbatimin e planeve investuese