Vjet ikën mbi 28 mijë persona, popullsia u zvogëlua për 13 551 banorë

Gjatë vitit 2019, popullsia e Kosovës pati një rritje natyrore për 15 294 persona. Është vlerësuar se gjatë këtij viti kanë: ndërruar vendbanimin (komunën) e tyre, 9 132 persona; imigruar (përfshi të kthyerit) në Kosovë, 6 066 persona; emigruar 34 911 persona.

Këto të dhëna janë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) ka bërë Vlerësimin e Popullsisë për vitin 2019.

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka bërë Vlerësimin e Popullsisë për vitin 2019.

Vlerësimi i numrit të popullsisë është domosdoshmëri, praktikë dhe standard, që kërkohet të bëhet çdo vit nga institucionet zyrtare të statistikave të një vendi. Kjo, për faktin se në periudhën ndërmjet dy regjistrimeve (periudhë dhjetëvjeçare) ndodhin ndryshime të theksuara në popullsinë e një vendi, një komune a një vendbanimi.

Të dhënat vjetore statistikore mbi popullsinë (demografinë) janë themelore për studimin dhe përcaktimin e një game të gjerë analizash. Sidomos, analiza për çështjet sociale dhe ekonomike në nivele të caktuara: komunale, kombëtare dhe rajonale. Të dhënat mbi popullsinë përbëjnë komponentin thelbësor për vlerësimet e llogarive kombëtare, punësimit dhe çështjeve të tjera socio – ekonomike.

Gjatë vitit 2019, popullsia e Kosovës pati një rritje natyrore për 15 294 persona. Është vlerësuar se gjatë këtij viti kanë: ndërruar vendbanimin (komunën) e tyre, 9 132 persona; imigruar (përfshi të kthyerit) në Kosovë, 6 066 persona; emigruar 34 911 persona.

Kurse bilanci i migrimit ndërkombëtar (migrimi neto) për vitin 2019 ishte -28 845 banorë. Kurse, popullsia rezidente e Kosovës, për periudhën 01 janar – 31 dhjetor 2019, u zvogëlua për -13 551 banorë.

Popullsia në Kosovë për vitin 2019 vlerësohet të jetë 1 782 115 banorë rezidentë.

SHARE