Policia e Kosovës trajnohet nga Byroja Federale e Hetimeve e SHBA-së (FBI)

Policia e Kosovës trajnohet nga Byroja Federale e Hetimeve e SHBA-së (FBI)

Prishtinë, 10 maj 2019

Aktivitete dhe angazhime të rëndësishme ku përfshihen edhe trajnime të niveleve të ndryshme, duke filluar nga ato elementare e deri të trajnimet më të avancuara kanë qenë dhe mbeten prioritet i planifikimeve të Policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës si forcë kryesore e zbatimin të ligjit në vend, në vazhdimësi ka bashkëpunuar me shtete të ndryshme dhe agjenci profesionale për ngritjen e kapaciteteve profesionale të zyrtarëve policor.
Në këtë kuadër të këtij bashkëpunimi prioritet ka qenë intensifikimi i aktiviteteve mbështetëse mjaftë të rëndësishme për PK-në nga parteri ynë ICITAP-i amerikan, ku me mbështetjen e tyre nga data 06 deri me 10 maj 2019, është realizuar “Kursi Trajnues – Negocimi në Situata të Krizës” trajim njëjavorë (40 orësh) nga FBI-ja, për 25 anëtarë të Policisë së Kosovës.
Nga këta pjesmarrës që kanë ndjekur këtë trajnim përfshihen zyrtarë nga njësite të ndryshme te Policisë së Kosovës gjë që ka ofruar një mundesi të shkëlqyer për përfitimin e praktikave të reja nga një agjenci me autoritet dhe profesionalizëm të lartë siç është FBI-ja amerikane.
Si shtesë, për menaxhmentin e lartë të Policisë së Kosovës dhe personelin ekzekutiv komandues është mbajtur edhe një ligjëratë në temën “Konceptet Komanduese dhe Vendimmarrja në Negociatat në Situata të Krizave”.
Pjesëmarrësit kanë kanë kryer ushtrime klasore dhe në terren, të cilat janë realizuar nga ekipi i Byrosë Federale të Hetimeve (FBI) nga SH.B.A.-ja.
Ky trajnim ka përfunduar me ceremoninë e diplomimit të pjesëmarrësve në të cilin Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës Rashit Qalaj dhe zyrtar të lartë të ICITAP-it kanë dhënë fjalimet e tyre përmbyllëse.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z. QALAJ ka falënderuar ICITAP-in për kontributin e madh dhe përkrahjen e vazhdueshme që po jep në mbështetjen e Policisë së Kosovës, në fusha të ndryshme përfshirë edhe trajnimet mjaft të nevojshme e profesionale nga ekspert me renome siç ishin këta të fundit nga FBI-ja amerikane.

—-
PRESS RELEASE

Kosovo Police is trained by the US Federal Biro of Investigation (FBI)

Prishtina, May 10, 2019

Significant activities and engagements, including trainings of different levels, starting from those elementary to more advanced trainings have been and remain the priority of Kosovo Police planning.
Kosovo Police, as the main law enforcement force in the country, has consistently cooperated with different states and professional agencies for the building of professional capacities of police officers.
Within the framework of this cooperation , the priority was to intensify very important supporting activities for the KP by our American partner -ICITAP, where with their support from the 6th to the 10th of May 2019, was realized the “Training Course – Negotiation in Crisis Situation” a one-week training (40 hours ) by Federal Bureau of Investigation (FBI), for 25 members of Kosovo Police.
Out of these participants attending this training are officials from different units of Kosovo Police that has provided an excellent opportunity for gaining new practices from an agency with high authority and professionalism, such as the U.S FBI.
In addition, for the high Kosovo Police Management and Executive Command Staff a lecture was held on the topic “Commanding Concepts and Decision Making in Negotiation Crisis Situations”.
The participants underwent classroom and field exercises, which were conducted by the team of the Federal Bureau of Investigation (FBI) from USA.
This training was completed with the graduation ceremony of participants in which the General Director of Kosovo Police Rashit Qalaj and senior ICITAP officials gave their closing remarks.
General Director of Kosovo Police Mr. QALAJ thanked ICITAP for the great contribution and continuous support it provides to the support of Kosovo Police, in different fields, including very necessary and professional trainings by renowned experts such as the U.S FBI.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Policija Kosova se obučava od strane Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih Amerčkih Država (FBI)

Priština, Maj 10, 2019. godina

Značajne aktivnosti i angažovanja, uključujući i obuke na različitim nivoima, počevši od onih elementarnih do naprednijih obuka bile su i ostale prioritet u procesu planiranja Policije Kosova.
Policija Kosova je, kao glavna snaga za sprovođenje zakona u zemlji, kontantno sarađivala sa različitim državama i profesionalnim agencijama radi izgrađivanja profesionalnih kapaciteta policijskih službenika.
U okviru ove saradnje prioritet je bio intenziviranje veoma važnih aktivnosti podrške za KP od strane našeg ICITAP partnera iz SAD-a, gde se uz njihovu podršku realizovala jednonedeljna obuka od 6. do 10. Maja 2019. godine pod imenom „Obuka – Pregovaranje u kriznim situacijama“ (u trajanju od 40 sati) od strane FBI-ja, za 25 članova Policije Kosova.
Među ovim učesnicima koji su pohađali ovu obuku nalaze se zvaničnici iz različitih jedinica Policije Kosova kojima je pružena izvrsna prilika da steknu nove prakse iz agencija sa visokim nivoom autoriteta i profesionalizma, kao što je američki FBI.
Dodatno, predavanje je održano za Rukovodstvo i Izvršno komandno osoblje Policije Kosova na temu „Koncepti komandovanja i donošenje odluka prilikom pregovora u kriznim situacijama“.
Učesnici su obavili vežbe u učionici i na terenu, koje su sprovedene od strane tima iz američkog Federalnog istražnog biroa (FBI).
Ova obuka je kompletirana sa ceremonijom diplomiranja na kojoj su Generalni direktor Policije Kosova Rašit Ćaljaj i visoki zvaničnici ICITAP-a dali svoje završne reči.
Generalni direktor Policije Kosova Gdin Ćaljaj se zahvalio ICITAP-u na njihovim odličnim doprinosima i kontinuiranoj podršci koju ta organizacija pruža Policiji Kosova na različitim poljima, uključujući veoma neophodne i visoko profesionalne obuke od strane renomiranih eksperata kao što su prethodno pomenuti eksperti iz američkog FBI-ja.