Nesër Kuvendi Komunal në Klinë me seancën e VI-të të rregullt, ky është rendi i ditës

308

Më 30.06. 2023 (e Premte), në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës mbahet seanca e VI-të e rregullt të punës së kuvendit për vitin 2023.
Seanca nis në orën 10:00 me këtë rend dite:
RENDI I DITËS:
1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar dhe procesverbalit
të seancës së jashtëzakonshme të mbajtur me datë 13.02.2023,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
Shqyrtimi i raportit nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën
Afatmesme Buxhetore 2024-2026,
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2024-2026,
6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për bartjen e mjeteve nga të hyrat
vetanake (ref. drejt.fin)
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për vënie në diskutim publik planin
komunal për integritet (ref, nga ekzekutivi),
8. Shqyrtimi i raportit nga procesi i organizimit të dëgjimeve për draft-strategjisë për
komunikim dhe marrëdhënie me publikun 2023-2026 dhe draft-planit të veprimit
për informim dhe komunikim 2023-2026,
9. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-strategjisë për komunikim dhe marrëdhënie me
publikun 2023-2026,
10. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të veprimit për informim dhe komunikim
2023-2026,
11. Shqyrtimi i raportit të punës së KKSB-së për gjashtëmujorin e parë 2023 (ref. nga
ekzekutivi),
12. Rishqyrtimi i vendimit 01Nr.06-14824/2023 i miratuar me datë 28.04.2023 sipas
shkresës së MMPHI-së,
13. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës së LVV-së për zëvendësimin e anëtarëve:
• Komiteti për arsim, kulturë, rini dhe sport,
• Komiteti për planifikim urban, ekonomi dhe zhvillim,
Komisioni për emërimin dhe ri emërimin e rrugëve dhe vendeve tjera
publike në komunën e Klinës,
14. Interpelancë me kryetarin e komunës lidhur me listën e përfituesve me rastin e
vërshimeve të muajit nëntor 2022,
15. Interpelancë me kryetarin e komunës lidhur me raportin e kërkesave për ndihmë
mjekësore,