Akt pranimi të të hollave nga ana e drejtorit të DKA-së, Enver Gashi

75

Në bazë të kësaj iniciative nga ana e nëndegës së LDK-së Rord Rhein Westfalen në Gjermani, drejtori i DKA-së në Klinë, z. Enver Gashi, në mënyrë zyrtare dhe parimore bën dorëzimin e shumës prej 250 euro, shumë e destinuar për nevoja didaktike të shkollës “Ismet Rraci”