Të premtën në orën 10:00 Kuvendi Komunal i Klinës, me seancën e radhës, ky është rendi i ditës

Kuvendit i Komunës së Klinës nesër 31.03.2023 mbanë seancën e III-të të rregullt të punës së kuvendit për vitin 2023.

Seanca mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës dhe fillon
në orën 10:00, me këtë rend dite.

RENDI I DITËS:
1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpallje “Zonë me interes publik”
pronat sipas kërkesës së DUMM, (ref. drejt. DUMM),
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të DKRS-së për ndarje të mjeteve buxhetore
për mbajtjen e festivalit folklorik “I këndojmë Lirisë” (ref.drejt.DRKS),
01Nr. 06-9699
Klinë, me 21,03
6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit të kryetarit për subvencionim të qirasë
së banimit për N.G(ref. kryetari i komunës),
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për zëvendësimin e anëtarit të KKSB-së,
8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimeve për zëvendësimin e anëtarëve të komiteteve:
● Zëvendësimi i anëtares së Komitetit për Komunitete,
• Zëvendësimi i anëtarit të Komitetit për shërbime Publike,
9. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-rregullores komunale për menaxhimin
mbeturinave në Komunën e Klinës(ref.drejt.DSHPE),
10. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Planit komunal për menaxhimin e mbeturinave
2023-2027 (ref. zyrt. Mjedisor)
11. Shqyrtimi dhe miratimi për vënie në diskutim publik Draft-strategjinë për
komunikim dhe marrëdhënie me publikun 2023-2026 (ref nga ekzekutivi),
12. Shqyrtimi dhe miratimi për vënie në diskutim publik Draft-planin e veprimit për
informim dhe komunikim 2023-2026 (ref.nga
13. Pyetje dhe përgjigjeje.