Të premten mbahet seanca e rregullt e Kuvendit Komunal në Klinë, me këtë rend dite

Më 26.05.2023 (e Premte), në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës, në orën 10:00, mbahet Seanca e V-të të rregullt të punës së kuvendit për vitin 2023.
RENDI I DITËS:
1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të DKA-së për ndarjen e bursave për student
dhe formimin e komisionit për ndarjen e tyre (ref. nga DKA)
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të DUMM për inicimin e procedurave për
ndryshimin dhe plotësimin e Hartës Zonale të Komunës së Klinës (ref. nga DUMM)
6. Pyetje dhe përgjigjeje.k