Ukshin Hoti në Kërçovë (FOTO)

Ukshin Hoti në dasëm te MËRSJAKËT në Kërçovë më 28 shtator 1985 , ku kam marrë pjesë edhe unë.
Nga e majta: Ibrahim Shabani, Jonuz Shabani, Hasan Shabani, Ukshin Hoti, Imer Shabani,
Imet Lala dhe Abdulla Shabani.

Shkruan mërgimtari nga SHBA Ilaz Kadriu duke paraqitur këtë foto ne facebook:

FOTO:
Githashtu ne si redaksi gjetëm edhe  një foto tjetër nga prezenca e ukshin hotit në Kërçovë:

SHARE