Q.D.T. Poliklinika ,,Biolab-Zafi,, Klinë. 25.01.2020. Analiza e ejakulatit human për vlersimin e fertilitetit- SPERMIOGRAMI

Testi Eosin për vlerësimin e vitalitetit të spërmatozoideve në ejakulatin humane ( foto 1 , 2 dhe 3; vrehet dallimi në mes të spermatozoideve të gjallë, me koka të ngjyrosura kuq =të vdekur, dhe me koka të pa ngjyrosura= të gjalla, tek nje rast normal i spermatozoidit te vdekur me koke te skuqur nga ngjyra eosin qe nuk ka depertue nëpër koke dhe rasti i spermatozoidit te gjallë qe nuk është ngjyrosur koka sepse ngjyra eosin ka depertuar spermatozoid i gjallë).

NEKROZOOSPERMIA quhet gjendja klinike ku kem vdekëshmeri >58 % të spermatozoideve dallohet nga Asthenozoosermia ( zvoglimë i levizeshmerisê <50% ( stadi a +b=32%). Sot, rasti i pacijentit tonë qe është me Nekrozoospermi apsolute 100% quhet; KARTAGENER SYNDROM.( shiko foto 4 dhe 5 ) komplet spermatozoid me Eosin test pozitiv 100% me koka me ngjyrë të kuqe. KARTAGENER SYNDROM është një etiologji e rrallë e infertilitetit mashkullor haset ne 1 person ne 6000 dhe 1/ 40000 persona . Është çregullim autosomal recesiv, i karakterizuar nga mosfunksionimi total ose i pjesshëm i qelizave ciliare ose flagelateve, për shkak të mungesës së krahëve te dynein es ( protein) në mikrotubulat e jashtëm të kompleksit aksonemal në bishtat e spermatozoideve human. Tek meshkujt do të kemi infertilitet për shkak të mungesës së plotë të lëvizshmërisë së spermatozoideve në ejakulatin human. Punoi : Dr.sc. Zafer Gashi Mr.sc .spc. i Biokimisê mjëksore& embriolog klinikë.

SHARE